Hola a tothom,

El següent exercici és enviar-me un correu electrònic amb un text. El text ha de narrar una anècdota que us hagi passat i que no hàgiu explicat a classe.

Voleu que sigui una bona narració?

Voleu sumar 7 punts al treball de curs?

Doncs caldrà que el vostre text compleixi les següents condicions:

1) Redactar un text que tingui 3 paràgrafs amb la següent informació:

1er paràgraf: Introducció                         (quan? Qui? On?)    —  1 punt

2on paràgraf: Nus                      (Quines coses van passar?)   —  1 punt

3er paràgraf:  Desenllaç        (al final, com va acabar la història?) —  1 punt

2) Utilitzar almenys  5 paraules (o expressions) de temps d’entre les següents:                                                                           —  1 punt

primer

a continuació / després / tot seguit / en acabat / de seguida/ aleshores /llavors /

de cop i volta/ de sobte

alhora / mentrestant

al final

3)Utilitzar el verb anar-se’n (el teniu a la fotocòpia de classe)    —  1 punt

 

4)Utilitzar el pronom HI, sol o combinat (m’hi, t’hi, s’hi, ens hi, us hi o s’hi)         1 punt

 

5) Explicar com et vas sentir amb el verb FER (consulta la pàgina 116)                  —  1 punt

Puntuació TOTAL 7 punts

Primer, vosaltres mateixos us avaluareu l’anècdota amb una fotocòpia que us passaré a classe.

Després els companys us valoraran l’anècdota seguint la graella de l’exercici 18 de la pàgina 112 del llibre de text.